72 දළුපත

 • දලුපත දෙනියවත්ත පාරට කාණු පද්ධතියක් දැමීම.
 • සමගි මාවත (ගල් කටුව දෙසින් ආරම්භ වන) කොටසකට කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • සමගි මාවත ඉතිරි කොටසට පානීය ජලය ලබා දීම සඳහා පාර කපා බට දමා නැවත පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • වර්ෂා පතන කාලයට නිවාස ජලයෙන් යටවීම නිසා බම්බිවක්කඩ ඇළ පැතිබැමි බැඳ සංවර්ධනය කිරීම.

72 A නැ දළුපත

 • දළුපත ප්‍රාථමික විදුහලේ ඡායා පිටපත් යන්ත්‍රයක් ලබාදීම.
 • තිඹිරිගස්කටුව පාරේ Maians Studio අසළ සිට බන්සල හන්දිය දක්වා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම.
 • බුළුගහ හන්දිය දක්වාද කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම.
 • ජෝන් වෙස්ලි මාවතේ මැද කොටස(මී.75) කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • පානීය ජල පහසුකම් නොමැති පවුල්වලට ජල පහසුකම් ලබාදීම.

73 ඒත්තුකාල

 • ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විදුහලේ ප්‍රාථමික අංශය සංවර්ධනය කිරීම.
 • සමෘද්ධි බැංකුව අසලින් ගෙවල් විස්සට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • ශාන්ත ජූඩ් මාවතේ 1 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම.
 • ශාන්ත ජූඩ් මාවතේ 2 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම.
 • ශ්‍රමදාන මාවතේ උතුරු දිශාවට ඇති ප්‍රථම හරස් පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • ඒත්තුකාල සිට කට්ටුව දෙසට යන පාලම සංවර්ධනය කිරීම.

73 A කුඩාපාඩුව

 • ශාන්ත අන්තෝනි පාරේ නො 57/1 අංකය අසල මාවත පළල අඩි 10 දිග50m පමණ පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. (ඉන්ටලොක් ගල් ඇතිරීම)
 • හැමිල්ටන් දෙපා ඇලේ බැම්මේ ඉතිරි කොටස් බැම්ම බැදීම.

73 B කුඩාපාඩුව

 • ලුර්දු මාවතේ කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරීම.(මේ වනවිට කාණු පද්ධතියක් නොමැති වැසි ජලයට පවුල් 50ක් පමණ පීඩා විදියි. 200m දුර ප්‍රමාණයක් ඇත.)
 • බොස්කෝ පුරයේ ඇති විදුලි කණුවලට විදුලි පහන් ලබාදීම.
 • බොස්කෝ පුරයේ ක්‍රීඩා පිටියේ එළිමහන් වේදිකාවක් සකස්කිරීම ආරම්භ කරඇති නමුත් ඒ අතරමග නැවතී ඇත.එහි ඉතිරි කටයුතු සිදු කිරීම.

73 C කුඩාපාඩුව

 • පෙරේරා දෙපස කියවීම් ශාලාව අසල කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • පෙරේරා පෙදෙස කියවීම් ශාලාව උඩු මහලක් ඉදි කර සේවා පියසක් ඉදි කිරීම.
 • ඇල පාරේ කානු පද්ධතිය 150m පමණ ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • තුෂාර මාවතේ 65m පමණ දිග අඩි 12 පමණ පළල පාර ඉන්ටලොක් කිරීම.

74 බ දළුවකොටුව

 • නව යොවුන් අතුරු පාරේ අබලන්ව ඇති කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • තක්කියා පාරේ ධර්මසේන මහතාගේ නිවසට යන අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • බම්බිවක්කඩ ඇල දෙලස පැති බැම්ම බැදීම.
 • සිසිල ගොඩනැගිල්ලේ දකුණු පස ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • අසිකා උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට අතුරු මාර්ගය හරහා යන ඇල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර කාණු කැටයක් දමා වසා ඇත. එය පළල් කිරීම

74 A නැ දළුවකොටුව

 • සේවා පියසක් ඉදි කිරීම.
 • ජා බෝක්කුව හා පෙට්ටි බෝක්කුව ඇල පළල් කර පැති බැම්ම ඉදි කිරීම. (ගංවතුර තර්ජනය නැවැත්වීම)
 • සුභසාධක මාවතේ දිවෙන ඇළ මාර්ගය සුද්ධ පවිත්‍ර කර, පළල් කර පැති බැම්ම ඉදි කිරීම.
 • වසමේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම.
 • ෆාතිමා වත්තේ කැලිකසල බැහැර කිරීම විධිමත් ලෙස කිරීමට ක්‍රම වේදයක් සැකසීම.
 • ජනපද මාවතේ 10 වන පටුමග 100m කාපට් කිරීම.
 • ෆාතිමා වත්තේ 10 වන පටුමග 100m කාපට් කිරීම.
 • ෆාතිමා වත්තේ  07 වන පටුමග 100m කාපට් කිරීම.
 • ෆාතිමා වත්තේ 03 වන පටුමග 100m කාපට් කිරීම.

75 කට්ටුව

 • කට්ටුව වින්ස්ක්‍රීන් කඩය අසලින් පටන්ගෙන දෙපා ඇල දක්වා දිවෙන කාණුව බැදීම.
 • බම්බිවක්කඩ ඇළ මාර්ගය දෙපස පැතිබැමි බැදීම.
 • දෙපා ඇළ මාර්ගය දෙපස පැතිබැමි බැදීම.
 • ඒත්තුකාල පඩිපෙල පාලම සිට කට්ටුව රේල් ගේට්ටුව දක්වා පාර තාර දැමීම.
 • මිග/ශා.ෆැන්සිස් ද සාලිස් විදුහලේ අඩක් නිම කර ඇති විද්‍යාගාරය නිම කිරීම හා වැසිකිලි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • Shell gas point එක පිටුපස අඩක් නිම කර ඇති පාර අවසන් කිරීම. (දිග150m * පළල අඩි 10)
 • රාජා ස්ටෝර්ස් අසල පාර තාර දැමීම. (දිග150m*පළල අඩි 10‍්)
 • කට්ටුව ෆැමිලි රේස්ටුරන්ට් අසල ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම. (දිග300m *පළල අඩි 15)
 • Shell gas point එක පිටුපස බැඳ ඇති කාණුව දෙපා ඇළ මාර්ගය දක්වා දිර්ඝ කිරීම.
 • හලාවත ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස බැඳ ඇති කාණු වතුර බැස යන ලෙස ක්‍රමවත් කිරීම.
 • සෙනාල් කැබ් අසල ඇති පාරේ අඩක් නිමකර ඇති කාණුව දෙපා ඇළදක්වා දිර්ඝ කිරිම.

75 A පළගතුරය

 • බ/පළගතුරයේ සිට නැ/ පළගතුරය යාකරන මගී පාලම(ශා.ආනා පටු මග වරිපනම් අංක 29 දරණ ලිපිනයෙහි පදිංචි කේ.රේමන් මහතාගේ නිවස අසළ සිට නැ/ පළගතුරය තාක්කියා පාරේ මල්කාන්ති ලිවේරා මහත්මියගේ නිවස අසළ පාරේ කෙළවර) හැමිල්ටන් ඇල හරහා යන තහඩු දමා ඇති පාලම සම්පුර්ණයෙන් දිරා ඇත.එය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • ශා.අන්තෝනි පටුමගේ(බ/පළගතුරය) ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • ශා.අන්තෝනි ධීවර තොටුපොළට(බ/පළගතුරය) ආසන්න වෙරළෙහි බොරළු දමා ඇති 250m කොන්ක්‍රීට් හෝ තාර දැමීම.
 • බ/පළගතුරය කනත්තට යාබද 100 mක් පමණ කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • Jetwing Sea හෝටලය ඉදිරිපිට ශා.ආනා පටුමගෙන් එන අතුරු පාර තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • තක්කියා පාරේ මල්කාන්ති ලිවේරා මහත්මිය නිවස අසළ පාර (නැ.පළගතුරය) අලුත් වැඩියා කිරීම.
 • කට්ටුව දුම්රිය පොළ හා නැ/පළගතුරේ මඩම පාරේ ඇතිදුමිරිය හරස් මාර්ග සංඥා පද්ධතිය විධිමත් කිරීම.
 • ශා.ආනා සිංහළ දෙමළ කණිටු විදුහලේ කටයුතු -
 1. ශා.ආනා විදුහලේ ඇති අනාරක්ෂිත වැට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 2. වැසිකිලි පද්ධතිය පන්ති කාමරවලට ආසන්න බැවින්(දැනට තිබෙන) එය සම්පුරණයෙන් සකස් කිරීම.
 3. ගුරු විවේකාගාරයක් සැදීම.
 4. ප්‍රධාන ශාලාවට ප්ලාස්ටික් පුටු 100 ලබාදීම.
 5. 5 ශ්‍රේණියේ ළමුන්ට කුඩා ඩෙස් ඇති බැවින් එම ළමුන්ට අවශ්‍ය ඩෙස් 35 ලබාදිම.

76 පල්ලන්සේන

 • තක්කියා පාරේ ජය මාවත මාර්ගයට සම්බන්ධ වන අල්ෆලාහ් විදුහල් ක්‍රීඩා පිටිය පිටුපස මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම.
 • ජයමාවතේ අතුරු මාර්ගයක් වන ළමා නිවාසය පිහිටා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • කජු ගහ වත්ත පාරේ ඉදිරි කොටස තාර දැමීම.

77 උ පල්ලන්සේන

 • තක්කියා පාරේ ජය මාවත මාර්ගයට සම්බන්ධ වන අල්ෆලාහ් විදුහල් ක්‍රීඩා පිටිය පිටුපස මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම.
 • ජයමාවතේ අතුරු මාර්ගයක් වන ළමා නිවාසය පිහිටා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • කජු ගහ වත්ත පාරේ ඉදිරි කොටස තාර දැමීම.
 • ලුර්දු පෙදෙස-බණ්ඩාරවත්ත ප්‍රදේශය හරහා ගමන් ගන්නා දෙපා ඇලට සම්බන්ධ වන කුඩා ඇල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • දෙපා ඇල නමින් පවසන කොච්චිකඩේ “කූටවලින්” ආරම්භවී මා ඔය දක්වා දිවෙන දෙපා ඇල සංවර්ධනය කිරීම.(1KMපමණ)
 • උ/පල්ලන්සේන දුවන ප්‍රාථමික පාසලට පොදු වැසිකිලි පද්ධතියක්
 • පල්ලන්සේන වික්ශෝප දේවමාතා දෙව් මැදුරට පොදු වැසිකිලි පද්ධතියක්.
 • ගමට ප්‍රජා ශාලාවක්.
 • කොච්චිකඩේ මහ විද්‍යාලයෙන් පටන්ගෙන දකුණු පල්ලන්සේන හරහා උතුරු පල්ලන්සේනෙන් හැමිල්ටන් ඇල දක්වා දිවෙන අංජාන් විල ඇල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • ශා.මරියා පාරෙන් දුවන දේවස්ථානයෙන් යන අතුරු මාර්ගයක ඇති බෝක්කුව(අංජාන් විල ඇල මාර්ගයේ)
 • පෝරුතොට මස් වෙළෙදසැල ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.200m
 • පල්ලන්සේන රෝ.ක.සුසාන භූමිය ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.150m
 • තල්ගහ වත්ත පාරේ 2 හරස් පාරේ වමට දකුණට ඇති හරස් පාරවල් 300m
 • දුවන පල්ලිය පාරේ හැමිල්ටන් පාලම අසලින් ඇති පාර. 300m
 • දුවන පටුමගේ පරණ උළු මෝල ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය.100m
 • ශා.මරියා පාරේ දේවස්ථානයය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය. 100m
 • ශා.මරියා පාරේ දකුණට ඇති පළමුවන හරස් පාර 100m
 • ශා.මරියා පාරේ දකුණට ඇති දෙවන හරස් පාර 100m
 • ශා.මරියා පාරේ වමට ඇති දෙවන හරස් පාර 100m
 • ශා.මරියා පාරේ වමට ඇති පළමු හරස් පාර 100m
 • ශා.මරියා පාරේ වමට ඇති දෙවන හරස් පාර 100m
 • ශා.මරියා පාරේ වමට ඇති තුන්වන හරස් පාර 100m
 • ශා.මරියා පාරේ වමට ඇති පළමු හරස් පාර 100m
 • ශා.මරියා පාරේ දකුණට ඇති රණවිරු මාවත 100m
 • ශා.මරියා පාරේ දකුණට ඇති හතරවන හරස් පාර 100m
 • ශා.මරියා පාරේ දකුණට ඇති පස්වන හරස් පාර 150m
 • ශා.මරියා පාරේ දළුවවත්ත වමට ඇති 1වන හරස් පාර 150m
 • ශා.මරියා පාරේ දළුවවත්ත වමට ඇති 2වන හරස් පාර 200m
 • ශා.මරියා පාරේ දළුවවත්ත පෙර පාසල අසල පාර 100m
 • ශා.මරියා පාරේ අවසානයේ ඇති අතුරු මාර්ගය දකුණට 100m
 • ඔය පාරේ කැලි කසල බැහැර කරන ස්ථානයේ ඉදිරිපිට ඇති පාර 300m
 • ලුර්දු මාවතේ බණ්ඩාරවත්ත පාර 300m
 • ලුර්දු මාවතේ 5වන පටුමගේපාර 300m
 • පල්ලන්සේන ස.ණ.ස.බැංකුව අසලින් ඇති පාර 300m
 • පල්ලන්සේන ස.ණ.ස.බැංකුව පසුකර වමට ඇති අතුරු මාර්ගය300m
 • පල්ලන්සේන ෆ්‍රැන්සිස්කන් දෙව්සන් හල පාර 150m
 • පල්ලන්සේන පාරේ ඔනාරා උත්සව ශාලාව අසලින් ඇති පාර 150m
 • පල්ලන්සේන පාරේ අංජාන් විල බෝක්කුව අසලින් ඇති පාර 50m

77 A කම්මල්තර

 • සේවා පියස අසළ පොදු ලිද ලග පාරේ ඉදි කර ඇති කාණුවේ ඉතිරි කොටස වැඩ නිම කිරීම.
 • සේවා පියස ඉදිරි පිට පාරේ ඇති අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම. 200m
 • 905 බස් මාර්ගයේ මාර්ගය දෙපස කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම.(වැසි කාලයට ජලය බැස නොයන බැවින් එම ප්‍රදේශයට මහත් ගැටළුවක් පවතී.)
 • සමුද්‍ර ඛාදනය වැළැක්වීම සදහා වසමේ ඇති මුහුදු තීරය වටා කළුගල් ඇතිරීම.(එසේ නොමතිනම් සමුද්‍ර ඛාදන වැලැක්වීමට සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීඹ වඩාත් සුදුසුයි.)

78 කොච්චිකඩේ

 • මහා විද්‍යාල පාරේ මුල් කොටසේ සිට පාසල දක්වා පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. (වැසි කාලයට ජලය පිරීමෙන් ගමනාගමනය ඉතා අපහසුය) 200m
 • තැපැල් කාර්යාලය අසල ඇති ඉතිරි බිම් කොටසේ සේවා පියසක් ඉදිකිරීම.
 • 905 බස් මාර්ගයේ සරණ බැංකුව ඉදිරිපිට වැසි කාලයට වතුර එකතු වන බැවින් කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම.
 • තෝප්පුව ඇලේ පැති බැම්ම සෑදීම(කොච්චිකඩේ වසමට අදාළ පැත්තෙහි) පාලම දෙපස සිට 1KMක් තරම්වත් ප්‍රමණයක් දක්වා.
 • බංටෙක පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.100m
 • බංටෙක පාරේ අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීම. 300m පමණ
 • ලුර්දු මාවත(පොලිසිය ඉදිරි පිට පාර) ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීම.1KM පමණ
 • වට රවුම පාරේ ඉතිරි කොටස තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. 300m පමණ
 • නිවාස සංකීර්ණයේ ඇති පොදු ළිද අසළ ඇති ඉඩමෙහි ප්‍රජා ශාලාවක් ඉදි කිරීම.

156 මුන්නක්කරය

 • අලියාපොළ ප්‍රජා ශාලාව ඉදිරිපිට කාණුව මීටර( 110-120) ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • ශාන්ත නිකුලා පාරෙහි කොන්ක්‍රීට් නොකරන ලද කොටස(මීටර 100) කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • ශාන්ත නිකුලා පාරෙහි අබලන්වු කාණුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

156 A උ මුන්නක්කරය

 1. ස්ටීවන් පාර (බන්ධනාගාරය ඉදිරිපස පාර) සංවර්ධනය කිරීම.
 2. මුහන්දිරම් පිට්ටනිය පිටුපස පාර (මහවීදිය පල්ලිය පිටුපස පාර) බෝක්කුව සහ කාණු පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම.
 3. කොතලාවල පාලම පුළුල් කිරීම.
 4. කාමච්චෝඩ පොල භුමියේ පවතින ගොඩනැගිලි (වහලයේ උළු බිදි ඇති ගොඩනැගිලි) ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 5. මාළු වෙළඳපොලේ ඇති ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

156 B නැ මුන්නක්කරය

 • රැජිණා පාරේ ඇති කාණු පද්ධතිය සමහර තැන් නිසි පරිදි වසා නොමැති බැවින් එය සකස් කිරීම.
 • මංමාවත් (රැජිණා පාරේ)ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • අංක 67 පටන් ගන්නා නිවස අසළ සිට කලපුව දක්වා ඇති අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • අංක 69 පටන් ගන්නා නිවාස වල සිට කලපුව දක්වා ඇති අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • අංක 73/75 පටන් ගන්නා නිවාස වල සිට කලපුව දක්වා ඇති අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

156 C සිරිවර්ධන පෙදෙස

 • සිරිවර්ධන පෙදෙස වසමට අතුළුවන ස්ථානයේ ඇති පාලම අළුත්වැඩියා කිරීම හෝ අළුත්තින් ඉදිකිරීම.
 • පොළ භූමිය සංවර්ධනය කිරීම හා මාළු අලෙවිකරන ගොඩනැගිල්ල පුළුල් කිරීම.
 • මොනාකෝ ගම නිවාස යෝජනාවේ වැසිකලි ගැටළු විසදීම.
 • ග්‍රාමයට නව ළමා උද්‍යානයක් ලබාදීම.
 • නව කියවීම් ශාලාවක්(පුස්තකාලයක්) ඉදිකරිම.
 • පොදු කටයුතු වෙනුවෙන් ප්‍රජා ශාලාවක් ඉදි කිරිම.

157 බෝලවලාන

 • සේවා පියස කාමර වෙන් කර ඉතිරි වැඩකටයුතු සම්පූර්ණ කිරීම.
 • බෝලවලාන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
 • බෝලවලාන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට එළිමහන් පංතිකාමරයක් ඉදිකිරීම.
 • ගෙවල් 64 කාණු පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම.
 • කිඹුලාපිටිය පාරේ කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම.
 • බෝලවලාන පල්ලියත් බෝලවලාන ප්‍රාථමික අංශයත් අතර පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • අළුත්වත්තේ පළවෙනි හා දෙවන අතුරු මාර්ගවල ඉතිරි කොටස් සම්පූර්ණ කිරීම.
 • ගුණරත්න මාවතේ කාණුව ඉදිකිරීම.

157 A කුරණ නැගෙනහිර

 • පරාක්‍රම පාර සිට ශාන්ත ආනා පාර දක්වා දුම්රිය මාර්ගයේ නැගෙනහිර දෙසට ඇති (මීටර් 500 පමණ) මාර්ගය අලුත්වැඩියා කිරීම. (පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලය පිහිටා ඇති)
 • ශාන්ත ආනා පාර සිට කැප්පෙටිපොල මාර්ගය දක්වා (ග්‍රාමීය බැංකුව සමූපකාරය ඉදිරිපස ) මාර්ගය. (මිටර් 750 පමණ)
 • ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ මාර්ගයේ දකුණු පස කෙලවර දකුණුපස මාර්ගය. (මීටර් 300 පමණ)

157 B බටහිර කුරණ

 • බටහිර කුරණ සේවා පියස තුළ ඉතිරි සංවර්ධන වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීම.
 • අමාගි හෝටලය අසළ තොටුපොළ සංවර්ධනය කිරීම.
 • ශ්‍රී වික්‍රම ආචසිංහ මාවතේ කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම.
 • පරාක්‍රම පාර කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම.

158 වැල්ලවිදිය

 • සේවා පියසක් ඉදිකිරීම.
 • වැල්ලවදීය ශාන්ත සෙබෙස්තියන් දේවස්ථානයේ ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

158 A වැල්ලවිදිය

 • වැල්ලවීදිය ශා.සෙබෙස්තියන් දෙව් මැදුරේ ඉදිරිපිට ඇති පාරේ ඇති පාලමේ සිට(දකුණු පැත්ත) මැන්ෂන් ප්‍රදේශයේ ඇති කාණුව දක්වා ඇති කාණු පද්ධතිය සැදීම.
 • විජේ රත්නම් හින්දු විදුහලේ පුස්තකාලය හා විද්‍යාගාරය නවීකරණය කිරීම.
 • ශාන්ත සෙබෙස්තියන් විදුහලේ අඩි 90*25 ගොඩනැගිල්ලේ උඩු මහළ සම්පුර්ණ කිරීම.

158 B නැ වැල්ලවිදිය

 • සේවා පියසක් ඉදිකිරීම.

159 පෙරියමුල්ල

 • සෝන්ඩස් පාරේ කාණු පද්ධතියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • මුස්ලිම් පල්ලිය පාරේ සිට (පාත්කඩ හන්දිය)කොප්පරා හන්දිය දෙසට දිවෙන කාණුව ප්‍රතිසංස්කරණය.
 • කෙලින් විදීයේ කාර්ගිල්ස් පෘට් සිටිය වම්පස මාර්ගය(හමිඩියා ඉදිරිපිට) ප්‍රතිසංස්කරණය.

159 A හුණුපිටය

 • රෆීඩ් පරීඩ් මාවතේ පාසල ඉදිරිපිට නගර සභාවට අයත් භූමියෙහි මාතෘ නිවාසයක් ඉදිකිරීම.
 • ඩීන් හන්දියේ පාලම පුළුල් කිරීම.

160 උඩයාර්තෝප්පුව

 • තම්මිට පාරේ අතුරු පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • තම්මිට පාර හා උඩයාර්තෝප්පුව පාර කාණු පද්ධතිය දැමීම.
 • විජයපාල මෙන්ඩිස් මාවත කාණු පද්ධති දැමීම.
 • රුක්මණි දේවි මාවත කාණු පද්ධතිය දැමීම.
 • රුක්මණි දේවි මාවත අතුරු මාර්ග 2ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා කාණු පද්ධති සකස් කිරීම.
 • ද සිල්වා මාවත කාණු පද්ධතිය දැමීම හා රදගුරු නිවස ළඟ බෝක්කුව පළල් කිරීම හා ගැටි දැමීම.
 • බණ්ඩාරනායක චතුරස්‍රය අතුරු පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • ග්‍රෑන්ඩ් වීදිය හැමිල්ටන් අළට යන මහ පාර ඉන්ටලොක් ඇල්ලීම.
 • දෙහිමල්වත්ත හරහා යන මහ කාණුවට වැටක් ඉදි කිරීම.
 • මීගමුව දුම්රිය ස්ථානයේ ගොඩනැගිලි සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමක් වැසිකිළි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • දුම්රිය ස්ථානයේ වසර 25කට වඩා පැරණි අබලන්ව පවතින විදුලි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැවත දැමිය යුතුය.
 • මීගමුව හරස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසලේ ප්‍රධාන ශාලාව සම්පුර්ණම අලුත්වැඩියා කිරීම හා තිර රෙදි දැමීම විදුලි පංකා සවිකිරීම.
 • හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩා පිටිය පස්දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • හරිස්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයට වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදි කිරීම.
 • හරිස්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලයේ පාචිච්චි කල නොහැකි මට්ටමේ පවතින අබලන්ව ඇති ගොඩනැගිලි වෙනුවට තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම.
 • ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලයේ වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදි කිරීම.
 • බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම.
 • තම්මිට යහපත් එඩේරාගේ වැඩිහිටි නිවාසය ඉදිරිපස භූමිය සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යට වන බැවින් එය ගොඩ කිරීම. (පස් හෝ බොරළු දැමීම)

160 B ද උඩයාර්තෝප්පුව

 • උත්පලත්වත්ත (ශා.ජෝශප් පාර) කාණු පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම.
 • තලාදූව පාර කාණු පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම.
 • මල්වත්ත පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • පාවුළු පාර (මාලි කේටර්ස් ඉදිරිපිට) කාණු ඉදි කිරීම.
 • පාවුළු පාර (කොමර්ෂල් බැංකුවට යන පාර) පිළිසකර කිරිම.
 • තිල්ලන්දූව පාසල වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදි කිරීම.

160 A තලාදුව

 • සේවා පියසක් ඉදිකිරීම.
 • කඩොල්කැලේ දේවස්ථානයට යන මාර්ගය තාර දැමීම.(2KM)

161 A අගුරුකාරමුල්ල

 • ජයරත්න පාරේ fine art ආයතනය වම්පස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • විද්‍යාලංකාර විද්‍යාලයේ වැසිකිලි පද්ධතියේ ඉතිරිය ප්‍රතිසංස්කරණය.
 • ජයරත්න පාරේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය.

162 උතුරු පිටිපන

 • පැදිමංකඩ සිට 2වන දූපතට ඇතුළු වන පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • පිටිපන මහ ලෙල්ලම අසල රථගාලක් ඉදි කිරීම.
 • ජම්බුවත්ත අංක 638 ලාල් මහතාගේ නිවස අසල සිට ආනන්ද මහතාගේ කඩය අසල ඇති බෝක්කුවට සම්බන්ධ වන සේ කාණු පද්ධතියක් ඉදි කිරීම.
 • දිසාගේවත්ත රීටා මහත්මියගේ කඩය අසලින් පටන්ගෙන පිලමිනා පාරට සම්බන්ධ වන පාර කාණු පද්ධතියක් සහිතව කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පිලමිනා පාරේ දැනට තිබෙන කාණුව ජලය ක්‍රමාණුතූලව බැස යන පරිදි නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • පැදිමංකඩ කෝන්ද වල ප්‍රදේශයේ අර්ධ වශයෙන් ඉදි කර ඇති කාණුව ජලය බැස යන පරිදි නිම කිරීම.
 • දිසාගේ වත්ත ෆිනිප්‍රීඩා මියගේ හා සංගීතා මියගේ නිවස අසලින් ඇති අතුරු පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ තාර දැමීම.
 • පැදිමංකඩ එරෙන වෙල ප්‍රෙද්ශයේ අංක 657/7 ගාමිණි ජොන්සන් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් දිවෙන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මහ ලෙල්ලම දෙසින් 1 වන දූපතට ඇතුළු විමෙන් දකුණට ඇති පළමු අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ තාර දැමීම.
 • අනවසර හා අස්ථිර නිවාස හිමියන් වෙනුවෙන් නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් ඉදිකිරීම ඒ සඳහා දූපත් 2 තෝරා ගෙන දූපත් අලංකරණය ද සිදු කළ හැක.

162 B දකුණු පිටිපන

 • බියන්විල මහතාගේ නිවසට යන පාර ඉදිරිපට ඇති පාර (සුද්දාගේ බංගලාවට යන පාර) කොන්ක්‍රීට් කිරීම (පළල අඩි 15 දිග 100m)

16 0 C පිටිපන

 • තෙල ගහ පාර පාලම් අංක 01 හා 02 ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම‍.
 • මහ වත්ත සිගිත්දිවිහුරු නිවස ඉදිරිපිට පවතින රජයේ හිස් ඉඩමෙහි සේවා පියසක් ඉදි කිරීම.
 • මංගලිකා ස්ටෝස් අසල කලපුව දෙසට දිවෙන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • සමන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට 100m ඉදිරියට ප්‍රධාන මාර්ගයෙහි (273පාර) රැදෙන ජලය බැස්සවීම සඳහා විධිමත් කාණු පද්ධතියක් සැකසීම.

162 D පිටිපන

 • මැද පිටිපන ශා.මරියා පාසල් ක්‍රීඩාංගනය ඉදිරිපිට පාරේ එක් රැස්වන විශාල වැසි ජලය, මාවෙලෙන් පටන්ගෙන ඇති කාණුවට සම්බන්ධ වනසේ නව කාණු පද්ධතියක් ඉදි කිරීම.
 • වැල්ලත්ත පාරේ දකුණු පසට ඇති පළමු අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ තාර දැමීම.
 • මැද පිටිපන මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවට විදුලිය හා ජලය ලබාදීම.
 • මැද පිටිපන සුරුවල පාරේ කන්‍යාරාමය ලගින් මුහුද දෙසට ඇති පළමු අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ තාර දැමීම.

162 දුව

 • පිටිපන වීදියේ රජයේ ඉඩම් පේලියට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • එමුමානුවෙල් මහතාගේ නිවස අසල 5/බී නිවස දෙසට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • පාතිමා මාවතේ වම්පසට ඇති ප්‍රථම හරස් පාරේ මැද කොටසේ සිට 15m පමණ පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • මෝරවල සංචාරක කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම.
 • අනවසර ගොඩකිරීම් නිසා විනාශ වන කලපුව හෑරීම.
 • කලපුවට යන පාරවල් 2 සංවර්ධනය කිරීම.

163 තලාහේන

 • තලාහේන මහා විදුහලේ තාප්පය ඉතිරි කොටස සැකසීම.
 • තලාහේන මාතෘ නිවාසය වටා තාප්පය ඉදිකිරීම.
 • ශා.පේදුරු ධීවර තොටුපල පාරේ ඉතිරි කොටස තාර දමා සැකසීම.
 • බසියාවත්ත ඔදිලියා කෑම කඩය ඉදිරිපිට ඇති පාර තාර දමා සැකසීම.

160 A කැපුන්ගොඩ

 • සේවාපියසක් ඉදි කිරීම.
 • කැපුන්ගොඩ ශාන්ත අන්තෝනි 1 වන හරස් පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • ශාන්ත ජූඩ් මාවතේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • ශාන්ත ජූඩ් මාවතේ වංගුව පසු වනවාත් සමග ම දකුණු පස ඇති මාර්ගය 100m කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • ගමමැද පාර හා සම්බන්ධ වන අතුරු මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම. 100m
 • පල්ලිය පාර හා සම්බන්ධ වන අතුරු මාවත 300m (ගරු බැසිල් පියතුමාගේ නිවස හරහා ) කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මඩමපාර හා සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගය 200m කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • සෙබස්තියන් මාවතේ කාණුවේ අවසාන කොටස 300m ඉදි කිරීම.
 • පල්ලිය පාර හා සම්බන්ධ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. (බෝක්කුව අසලින් ආරම්භ වන)

163 B දුන්ගාල්පිටිය

 • බංගලා ලිද පාර(සා.රැෆ්නා මාවතේ) ඉතිරි කොටස සකස්කිරීම.
 • මාදංගස් කුඩුව මායිම් ඇල 2Km පමණ හෑරීම.ශ්‍රමදාන මාවතක් D.J හෙට්ටි ආරච්චි මාවතක් අතර, ඇලමගේ කොටස් කාණුවක් බැද වතුර ඉසිමට සැලැස්වීම.
 • රජුජුරුවන්ගේ තොටුපොළ පාරේ, රජ පොකුණ සිට කොන්ගහ තොටුපොළ දක්වා 150M ක් පමණ අඩි 1 1/2 ක කාණුවක් බැද ඉතිරි කොටස 300M ක් පමණ හෑරීම.
 • ලක්ෂ්මන් මහතාගේ කඩය ලගින් වැටී ඇති සොයිසාවත්ත පාරේ කාණු පද්ධතිය සැකසීම.(ලක්ෂ්මන් මහතාගේ කඩය ලග සිට ජයසේන මහතාගේ නිවස දක්වා)
 • දුන්ගාල්පිටිය පාසල් ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියාව හා අඩුපාඩු සකසාදීම.
 • මල් වගාව සදහා වෙළදපොළ පහසුකම් ලබාදීම.
 • දුන්ගාල්පිටිය වෙරළ ඛාදනය ඉතා ශිඝ්‍රයෙන් උග්‍රව සිදුව ඇති බැවින්, එම ඛාදන තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම සදහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගයන් ගැනීම.

163 C සෙත්තප්පාඩුව

 • සේවාපියසක් ඉදි කිරීම.
 • මෝලවත්ත සාදා ඇති කාණුව ජලය නොබසින බැවින් එහි අඩුපාඩු සකසා 100m m පිලිසකර කිරීම.
 • ජයලාල් මහතාගේ හාඩ්වෙයාර් එක අසල කාණුව සෑදීම.200m
 • සන්තෝෂා ආයතනය අසල සිට මණ්ඩපය දෙසට 200m කානුව සෑදීම.
 • චාන්දනී මහත්මියගේ නිවස අසලින් කලපුව දෙසට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. 300m
 • සෙත්තප්පාඩුව අලි අප්පු ධීවර තොටුපොළ(දකුණු පාර) හා සම්බන්ධවන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. 200m
 • සන්තෝසා පදනම අසලින් මුහුද දෙසට වැටි ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. 400m
 • අංක 186/1 නිවස දක්වා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. 400m
 • සෙත්තප්පාඩුව පුංචි වැල්ලට යන මාර්ගය තාර දමා වැඩි දියුණු කිරීම. 200m
 • නිකෝ බාර් එක ආරම්භයේ තාප්පය අසලින් කාණ්ව කලපුව දෙසට දැමීම.
 • සන්තෝෂා ආයතනය අසලින් 190/1 ලිපිනය අසල පාරේ සිටුවා ඇති ලයිට් කණුව ඉවත් කිරීම.

News & Events

Scroll To Top