1. සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබාදීම

 සමෘද්ධි කලාපය

420 සහනාධාර

පුජ්‍ය පක්ෂය

 වැඩිහිටි නිවාසය

 ළමා නිවාස

අබාධිත නිවාස 

 1500 සහනාධාර

 2500 සහනාධාර

 3500 සහනාධාර

 මුළු ගණන

 පිටිපන

85

̅

̅

14

̅

1475

668

1599

3841

මීගමුව

50

37

19

85

̅

712

325

672

1900

 පළගතුරය

18

02

̅

̅

̅

1465

528

1045

3058

2. සමෘද්ධි පවුල් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

මේ යටතේ කලාප තුනෙන් පවුල් 360ක් 2020දි සවිබල ගන්වා සහනාධාර ප්‍රවාහයෙන් ඉවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිලාභින් සංඛ්‍යාව පහත සදහන් පරිදි වේ.

පිටිපන කලාපයේ සවිබල ගැන්වීමට නියමිත සහනාධාර ලබන පවුල් 

277 

මීගමුව කලාපයේ සවිබල ගැන්වීමට නියමිත සහනාධාර ලබන පවුල්

43

 පළගතුරය කලාපයේ සවිබල ගැන්වීමට නියමිත සහනාධාර ලබන පවුල්

90

මුළු ප්‍රමාණය

360

 


එයින්,

 

පළගතුරය

පිටිපන

මීගමුව

එකතුව

සමෘද්ධි බැංකු ණය ලබාදිමෙන්

166

208

96

470

චක්‍රීය ණය ලබාදීමෙන්

13

13

13

39

ජීවනෝපාය අරුණළු වැඩසටහන මගින්

34

16

21

71

එකතුව

213

237

130

580

 

3. ජීවනෝපාය අරුණළු සංවර්ධන වැඩ සටහන (සමෘද්ධි සවිබල ගැන්විමේ වැඩ සටහනට සමගාමීව)

කර්මාන්ත අංශයෙන්

44

රු.1,838,850/=

ධීවර අංශයෙන්

06

රු.264,000/=

අගෙවි අංශයෙන්

19

රු.763,200/=

සේවා අංශයෙන්

02

රු.88,650/=

එකතුව

71

රු.2,954,700/=

4. ජීවනෝපාය අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන

  • අලෙවි ව්‍යාපෘතිලාභින් 04 දෙනෙකු සදහා -රු.200,000/=

5. 2018 වර්ෂයේ ආදර්ශ ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය

163 බී දුන්ගාල්පිටිය වසම මල් ගම්මානය සදහා තෝරාගෙන ඇත.

එහි සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභින් හා අඩු ආදායම්ලාභින් 96 දෙනෙකු සදහා (මල් වගා කටයුතුවල නිරත වන අයට) ප්‍රාග්ධන උපකරණ සැපයීම සදහා රු.2,930,000/= ක ප්‍රතිපාදන ලබාදෙනු ඇත.

6. ගෙවතු වගා වැඩ සටහන.

  • 2020දි සවිබල ගැන්වීම සදහා තෝරාගත් පවුල් 360දෙනා සදහා ගෙවතු වගා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.
  • ඊට අමතරව ගෙවතු වගාව සදහා කලාප තුනෙන්ම තෝරාගත් ගෙවතු වගාව කරන ප්‍රතිලාභින්වද මේ යටතට ගනුලැබේ.

                                                               පිටිපන                     - 45

                                                               මීගමුව                     - 31

                                                               පළගතුරය                - 155

                                                              එකතුව                     - 231

7. සමෘද්ධි සිප්දොර ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන

මේ යටතේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභි පවුල්වල 2016 වර්ෂයේ අ.පො.සා.පෙළ විභාගය සමත් දරුවන් 44දෙනෙකු සදහා රු.1500/=ක් ඉදිරි වර්ෂ 2ක් සදහා ශිෂ්‍යත්ව ලබාදිමට නියමිතය.

8. සමෘද්ධි දිරිය පියස නිවාස ඉදි කිරීම

2018 වර්ෂයට රු.200,000/=නිවාස 3ක් ඉදිකිරීමට නියමිතය. පිටිපන,මීගමුව හා පළගතුරය කලාප නියෝජනය වන පරිදි වේ.

News & Events

Scroll To Top