සැලසුම් අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යෘපෘති

1. විමධ්‍යගත අයවැය ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන - 2018

2. පළාත් සභා සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018

3. දිස්ත්‍රික් ලේකම් මගින් අනුමත කරන ලද ව්‍යාපෘති

4. බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය

5. ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්ථමෙන්තුව

6. සුරක්ෂිත පුරවර

මිගමුව  ප්‍රාදේශිය  ලේකම්  කාර්යාලය  හා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය එක්ව සිදු කරනු ලබන සුරක්ෂිත පුරවර වැඩසටහන මගින් සෙත්ප්පාඩුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම තුළ ජිවත්වන පුද්ගලින්  යහපත් ජිවන රටාවකට හුරැ කිරිම මෙහි මුලික අරමුණ වේ. මේ වන විටත් නොමිලේ වෛද්‍ය සායනයක් පවත්වනු ලැබිය. ලුණු හා සිනි භාවිතය අඩු කිරිම සම්බන්ධව ගෘහනියන් දැනුවත් කර ඇත. එමෙන්ම නිරෝගි ජිවන රටාවත් පවත්වාගෙන යාම උදෙසා යෝග ව්‍යායම මාලාවක් ආරම්භ කර ඇත.

7. පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම - 2018

ජාතික පෝෂණ දත්ත පද්ධතිය යටතේ හදුනා ගන්නා ලද පෝෂණ අවදානම් සහිත ගෘහ ඒකක ඉලක්ක කරගනිමින් මීගමුව කොට්ඨාශය තුළ හදුනාගත් ගෘහ ඒකකවල පෝෂණ තත්ත්වය වර්ධනය කිරීමෙහිලා පහත දෑ ක්‍රියාවට නැංවීම.

i) දිළිදුකම හා අයහපත් ආදායමක් සහිත හදුනාගත් ගෘහ ඒකක ක්ෂද්‍ර මුල්‍ය ක්‍රම,ණය යෝජනා ක්‍රම හා ස්වයං රැකියා උත්පාදනය සම්බන්ධ පුහුණු කිරීම හා පසුවිපරම් කිරීම තුළින් එම ගෘහ ඒකක සවිබල ගැන්වීම.

ii) ළදරු රැකවරණය ප්‍රමාණවත් නොවන ගෘහ ඒකකවල ළදරු රැකවරණය ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිළධාරි හරහා සුවිශේෂි වැඩපිළිවෙලක් යටතේ ආරක්ෂාව, පෝෂණය හා අධ්‍යාපනය  සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂි අවධානයක් යොමු කිරීම.

iii) ළදරුවන් පෝෂණය කිරීමේ හුරු පුරුදුකම් දුර්වල ගෘහ ඒකක බහුල ප්‍රදේශ හදුනාගෙන එම ප්‍ර දේශවල පෙර පාසල් ගුරුවරුන්, ළදරු හා ළමා පෝෂණ පුරුදු පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පසුවිපරම් කිරීම.

iv) නිරන්තර ආසාදනවලට ගොදුරුවිමේ අවදානම සහිත ළමුන්ගෙන් සමන්විතයැයි හදුනාගන්නා ලද ගෘහ ඒකක සඳහා සෞඛ්‍ය අංශවල සහභාගීත්වයෙන්  සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳව විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පසු විපරම් කිරීම.

v) පෝෂණ අවධානම් සහිත ගෘහ ඒකකවල සාමාජිකයන්ගේ ආහාර පුරුදු, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය, ආහාර විවිධාංගිකරණය, සමබල ආහාර වේලක් සකස් කරගැනීම හා එහි වැදගත්කම, පෝෂණිය ආහාර පිළිබඳ වැරදි විශ්වාස හා මිත්‍යාමත,සිරිත් ආදි කරුණු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම එම වැඩසටහන්වල ප්‍රගතිය පසු විපරම් කිරීම.

8.ප්‍රාදේශිය සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීමේ සංවිධාන කටයුතු

9. සම්පත් පැතිකඩ යාවත්කාලීන කිරිම

News & Events

Scroll To Top