විමධ්‍යගත අයවැය ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන - 2018

Click here to view project details

පළාත් සභා සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018

Click here to view project details

දිස්ත්‍රික් ලේකම් මගින් අනුමත කරන ලද ව්‍යාපෘති

Click here to view project details

ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්ථමෙන්තුව

Click here to view project details

News & Events

30
නොවැ-0001
2018 නොවැම්බර් මස කොට්ඨාශ රැස්වීම්

2018 නොවැම්බර් මස කොට්ඨාශ රැස්වීම්

 2018 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස කොට්ඨාශ රැස්වීම 13...

Scroll To Top